आदर्श विद्यालय पूर्व प्राथमिक

१३६६/६७, शुक्रवार पेठ, नातूबाग, पुणे ४११००२
स्थापना १९४३
इयत्ता १ली ते ४थी पर्यंत
शाळेची वेळ: सोम ते शुक्र – सकाळी ७.२० ते दुपारी १२.३०
शनिवार – सकाळी ७.२० ते दुपारी १०.३०

CONTACT US

आदर्श विद्यालय पूर्व प्राथमिक
१३६६/६७, शुक्रवार पेठ, नातूबाग, पुणे ४११००२
शाळेची वेळ: सोम ते शुक्र – सकाळी ७.२० ते दुपारी १२.३०
शनिवार – सकाळी ७.२० ते दुपारी १०.३०
फोन: २४४७७३०६