आदर्श विद्यालय मुलींचे हायस्कूल

१३६७/६८, शुक्रवार पेठ, नातूबाग, पुणे ४११००२
स्थापना १९६५
(मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा)
इयत्ता ५वी ते १०वी पर्यंत

CONTACT US

आदर्श विद्यालय मुलींचे हायस्कूल

१३६७/६८, शुक्रवार पेठ, नातूबाग, पुणे ४११००२

फोन: २४४७६५४२